​Sisustus Korjaamo ky / Pielaveden siivouspalvelu (aputoiminimi)Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 6.8.2019.Rekisterinpitäjä

Sisustus Korjaamo ky
2500635-3
Paloahontie 19
70260 Kuopio
Paula Valta
050 511 3713
paula@sisustuskorjaamo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

Palvelun tarjoaminen
Palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi, joudumme käsittelemään henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen.

Markkinointi
Tietoja käsitellään palveluidemme tiedottamisesta sekä myyntimateriaalin ja uutiskirjeiden lähettämiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös asiakaskyselyitä varten.

Laki
Tietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä asianmukainen kaupallinen toiminta ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt
Asiakasrekisteriin on rekisteröity asiakkaat asiakassuhteen perusteella.
Markkinointirekisteriin rekisteröidyt henkilötiedot on rekisteröity suostumuksen tai omatoimisen yhteydenoton perusteella.

Rekisterit sisältävät henkilöistä seuraavat perustiedot:
Yhteystiedot
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero
asema
suhde edustettavaan yritykseen 
Asiakasrekisteri sisältää lisäksi seuraavat asiakastiedot:
palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot sekä laskutustiedot
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot 
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Sisustus Korjaamo ky
Paloahontie 19, 72600 Kuopio
paula@sisustuskorjaamo.fi tai asiakaspalvelu@sisustuskorjaamo.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. asiakassuhteen syntyessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen käsittelijät ja siirtäminen
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille kaupallisissa tarkoituksissa. Voimme kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojen turvaaminen
Yhtiö vakuuttaa ryhtyvänsä tarpeellisiin turvatoimiin suojatakseen henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttumiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tietoja säilytetään teknisesti turvattuna.
Lisäksi yhtiöllä on sisäisiä turvatoimia, joilla varmistetaan, että ainoastaan rajattu määrä ja tietoja tarvitseva henkilöstö käsittelee henkilötietoja. Tietoja pääsevät käsittelemään vain valitut ja luotettavat henkilöt ja tietoja säilytetään salasanalla suojatussa järjestelmässä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti markkinointitarkoituksiin Sisustus Korjaamo ky:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lainsäädäntö määrittää osalle tiedoista vähimmäissäilytysajan.
Markkinointilistaltamme rekisteröity poistetaan asianomaisen pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Evästeet
www.sisustuskorjaamo.fi ja www.pielavedensiivouspalvelu.fi -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle.
Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja tukeaksemme markkinointia. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voi saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä. Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
Käyttäjän IP-osoite
Vierailun kellonaika
Vieraillut sivut ja vierailun kesto
Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen

Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi kohdennettuun mainontaan Googlen kumppanuusverkostossa.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Tietosuojaselosteen päivittäminen
Yhtiö pitää tämän tietosuojaselosteen ajan tasalla. Rekisteröity voi tarkastaa kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen yhtiön verkkosivuilta.